Insändare Svar på "Riktlinjerna måste följas", Elias Georges (S), 28/12.

Ja, det är jobbigt att skriva men ibland är det nödvändigt. Det är nödvändigt att hyfsa och komplettera Motala kommunfullmäktiges ordförandes svar på miljöpartistiska ledamoten i bildningsnämndens avsägelse. Jag utgår ifrån att KF-ordföranden och folkstyrets fundamenta överensstämmer. Något annat är inte möjligt. Till att börja med manifesterar inte KF början och slutet på en beslutsprocess under folkstyret. De olika facknämnderna har att initiera en process som i sin avslutning hamnar hos KF. Men innan dess har folkstyrets process gått en lång väg.

Nämnden, inte dess ordförande, lägger uppdrag hos nämndens tjänstemän.

Nämnden har sedan att till berörda medborgare informera om förslagens mål och medel. Och att göra detta i en öppen och respektfull attityd. Det är förtroendevalda som informerar sina uppdragsgivare! Aldrig makthavare som upplyser undersåtar. Då är det autokrati, och det har vi inte här!

Nåväl, efter medborgardialogen där utredningsförslagen gåtts igenom är det nu nämndledamöternas ansvar att med stöd av tillgänglig information fatta beslut i nämnden. Nämndordförandes uppgift är under hela denna process kommunicerade. Ordföranden handlar på nämndens uppdrag gentemot tjänstemännen. Ordföranden har möjlighet att låta sig biträdas av flera ledamöter vid medborgarträffarna (Obs! Det är bara nämndledamöterna som besitter erforderlig kunskap. Att låta sig biträdas av kommunstyrelsens ordförande är inte relevant då ämnet ännu inte berört KS.)

Ordföranden plus biträden har att företräda nämnden, aldrig som privatpersoner! Det är ordförandens oavvisliga plikt att hålla nämnden informerad inför beslut. Kommer adekvat information upp efter beslut bör beslutet rivas upp! Fattas nämndbeslut med mager majoritet bör frågan vidarebefordras till kommunfullmäktige, det är en fråga om anständighet.

Gunnar Johansson