Insändare Svar till Stefan Holmertz (4/2), Kennet Simonsson (8/2) och Bernhard Gerecht (10/2) angående införande av nytt insamlingssystem.

Liksom många andra kommuner har Motala och Vadstena kommuner beslutat att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar eftersom våra plockanalyser visar att många hushåll inte sorterar sitt avfall rätt. Två tredjedelar av det som slängs i den vanliga soppåsen är förpackningar och tidningar samt matavfall som borde lämnats till återvinning respektive lagts i den gröna påsen. För att underlätta hushållens sopsortering och därmed förbättra miljön, ska kommunen införa så kallade fyrfackstunnor för fastighetsnära hämtning.

Kommunens avfallstaxa kan enligt miljöbalken vara miljöstyrande och bidra till att målen i avfallsplanen uppnås. Man får ta ut avgifter så att återanvändning, återvinning eller andra miljöfrämjande åtgärder gynnas. För att få en ökad sortering och rationell hämtning har kommunen valt att ha olika taxor beroende på vilken typ av tunna man väljer. Inga skattemedel används i den här verksamheten.

Den rapport som tagits fram för att belysa och jämföra de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att införa olika typer av insamlingssystem i Motala och Vadstena kommuner är baserad på noggranna beräkningar av drift- och investeringskostnader. De innefattar exempelvis kostnad för soptunnor, påsar, fordon, omlastning, transport, behandling och sortering. Beräkningarna har genomförts av en konsult som har mycket stor erfarenhet av insamlingsfrågor i många kommuner och som även anlitas av branschorganisationen Avfall Sverige för ekonomiska beräkningar och rådgivning angående insamling av avfall.

Erfarenheter från andra kommuner som infört fyrfackstunnor visar att återvinningen ökar och förbränningen minskar. Detta är positivt eftersom samtliga kommuner i Sverige måste betala för att lämna brännbart avfall och matavfall till en behandlingsanläggning. Med fyrfackssystemet kommer vi att kunna sälja relativt rena fraktioner av förpackningar och tidningar till företag som kan materialåtervinna dem, vilket bidrar till att hålla nere höjningen av avfallstaxan.

Fyrfack kommer införas under en fyraårsperiod för villahushåll med start tidigast om ett år. Sedan är tanken att även de lägenheter som saknar fastighetsnära källsortering ska erbjudas detta. I dagsläget har 70 procent av lägenheterna tillgång till fastighetsnära insamling via privata aktörer.

Nuvarande soptunnor, som är 10–15 år, kommer återvinnas och användas i produktionen av nya tunnor. Återvinningen innebär en liten ersättning som täcker kostnaden för insamlingen av tunnorna. Mer information om fyrfackstunnorna, med tips om placering och sortering, kommer när införandet närmar sig.

Arvid Sjögedahl

ordförande Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd