Insändare Svar på ”Efter Godegård: 'Jag hoppar av'”, Eva-Lotta Kalman (MP), 21/12

Demokrati utgör grunden som vårt samhälle vilar på. Demokratin måste värnas, men det innebär också att vi måste följa de demokratiska riktlinjer som vi gemensamt tagit fram. I ett demokratiskt samhälle har våra medborgare möjlighet att få sin röst hörd på flera olika sätt. Men för att demokratin ska fortleva och inte urholkas krävs det också att vi följer de demokratiska principer som vi gemensamt ställt oss bakom. Det innebär bland annat att vi följer den lagstiftning som råder, och att vi följer de riktlinjer som är lokalt beslutade.

Under kommunfullmäktige i december väcktes frågan om ett extra ärende skulle tas upp på dagordningen. Ärendet handlade om Godegård och frågan var om fullmäktige skulle kunna skjuta på nedläggningen av skolan. Ärenden som ska tas upp i fullmäktige måste enligt kommunallagen meddelas minst en vecka före mötet, detta för att de förtroendevalda och allmänheten ska få möjlighet att ta del av underlaget och sätta sig in i frågan. Om ett ärende är brådskande kan man dock ta upp det om alla ledamöter enhälligt ställer sig bakom detta.

När frågan om att lyfta ärendet om Godegård kom upp valde vi därför, då ärendet var brådskande, att fråga fullmäktige om man ville ta upp ärendet vid sittande möte. Då fullmäktige inte var helt eniga i frågan kunde ärendet därmed inte tas med på dagordningen. Att ta med ärendet vore att frångå kommunallagen.

Frågan om Godegårds skola låg dessutom vid tillfället hos förvaltningsrätten för laglighetsprövning, därmed vore det olämpligt av fullmäktige att föregå den processen. Nu har vi fått ett utslag som visar att ärendet har hanterats inom de demokratiska principer som vi alla står bakom.

Faktum var att vi under fullmäktiges sammanträde tydligt kunde se att den lokala demokratin är högst levande, då många av våra medborgare besökte oss och tog möjligheten att ställa sina frågor under allmänhetens frågestund. Min förhoppning är att våra öppna sammanträden i fullmäktige även fortsättningsvis besöks av våra medborgare.

Elias Georges (S)

kommunfullmäktiges ordförande