Insändare Screening för prostatacancer vore förutom effektiv sjukvård även ett viktigt steg för ökad jämställdhet. Prostatacancer är inte bara Sveriges vanligaste cancerform utan dessutom den cancerform som orsaker flest dödsfall.

En av världens största studier, en svensk studie från Göteborg med över 20 000 deltagare, har visat att screening skulle innebära minskade dödstal. Studien konkluderar att screening för prostatacancer står sig väl i jämförelse med andra screeningprogram. Som bekant har vi för kvinnor screening både för cellförändringar i livmoderhalsen, och mammografi.

Förutom att screening för prostatacancer skulle vara effektiv sjukvård skulle ett införande innebära ett viktigt steg framåt från jämställdhets- och rätvisesynpunkt. Ty enligt såväl Hälso- och sjukvårdslagen som landstingens/regionernas egna styrdokument ska vi verka för en jämställd hälsa.

Ett mycket bra mått på hälsa, förmodligen det bästa, är medelivslängd; död får anses som det yttersta uttrycket för avsaknad av hälsa. Medellivslängden i riket är cirka 83 år för kvinnor och cirka 80 år för män. En skillnad på 3 år till kvinnornas fördel sålunda. Så, nu när det finns belägg för att screening för prostatacancer skulle vara rationellt använda sjukvårdsresurser finns det inte längre några argument för att avstå. I synnerhet som vi också enligt lag är ålagda att verka för en jämställd hälsa, i detta fall mellan kvinnor och män.

Fredrik Lundell (M)

regionfullmäktige Östergötland, överläkare