Motala kommun har ansökt om tillstånd för anläggning av hamn för fritidsbåtar i Motalaviken. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt prövar ärendet och har begärt in yttranden från berörda instanser. Plan- och miljönämnden i Motala kommun och länsstyrelsen i Östergötland har lämnat in synpunkter på kommunens ansökan.

Domstolen ger nu Motala kommun möjlighet att kommentera dessa synpunkter.

Länsstyrelsen saknar redogörelse för hur behovet har räknats fram och saknar en bedömning av den ökande båttrafikens inverkan.

Kommunen svarar att båtarna blivit större och färre får plats i den befintliga hamnen och att Motala kommun vill satsa stort på besöksnäringen. Det är därför viktigt för kommunens utveckling att hamnen upplevs som attraktiv och lättillgänglig, Om Lalandia etablerar sig i Motala kommer också antalet besökare att öka. Tillskottet av båttrafik bedöms ändå som litet eftersom gästhamnen vänder sig till dem som ändå rör sig på kanalen.

Både länsstyrelsen och plan- och miljönämnden vill veta hur man tänker hantera grumling och eventuellt förorenat sediment i vattnet.

I det avseendet meddelar kommunen att man inte avser att schakta eller muddra utan varsamt placera tyngder för förankring av bryggorna ovanpå botten. Sediment ska inte röras eller flyttas.

Nämnden vill veta hur bryggorna förhåller sig till befintliga stenkistor och får svaret att flytbryggorna ska anpassas så att stenkistorna kan vara kvar.