Fem nya detaljplaner behövs för de områden där Lalandia vill etablera sitt badland och ferieboenden. Kommunens planering säger att dessa ska vara klara för samråd i mars vilket innebär bråda dagar för tjänstemännen.

– Det är väldigt intensivt nu, men vi har ett gott samarbete med Lalandia. Det är roligt att jobba med en så seriös exploatör, säger Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef.

Det som just nu står på att-göra-listan handlar mycket om trafiken. En inventering av trafikläget i dag pågår för att hitta de platser som utifrån dagens situation behöver byggas om. När den är klar inleds etapp 2 där man ska se vilka trafiklösningar som måste förändras i och med Lalandia och eventuellt andra etableringar.

Artikelbild

| Lalandias skisser över hur feriehusen kan se ut.

– Samtidigt gör vi också en parkeringsinventering. Tanken är att bilarna inte ska åka in i området för att parkera utan parkering ska ske ett snäpp längre upp än i dag, säger Hanna Hammarlund.

Kommunens beräkningar säger att 500 parkeringsplatser försvinner genom Lalandias etablering. Samtidigt räknar Lalandia och kommunen med att det behövs 650 nya parkeringar vid badlandet och den nya kommunala simhallen.

– Parkeringarna vid Lalandia kommer ju inte vara full året om så vi räknar med att kunna samutnyttja parkeringarna. Men vi tittar också på om vi kan utöka de parkeringar som finns i Varamon i dag och som ska vara kvar, säger Hanna Hammarlund.

Ett omfattande arbete som kommunen gjort under hösten gäller de skyddsvärda träd som finns i Varamon. Alla tallar, ekar och skyddsvärda lövträd i området har ett högt värde har noga inventerats. Och med noga, menas noga

Artikelbild

Karta över områdena som är aktuella.

– Vi har gjort rotkartläggningar på alla typer av värdefulla träd. Det betyder att vi har varit ute på plats med en liten grävskopa för att se hur rötterna breder ut sig och vilka skyddsavstånd som ska gälla, säger Hanna Hammarlund och fortsätter:

– Det kommer att behöva tas bort träd också, men i de fallen har vi tittat på hur man ska kunna kompensera det. Dessutom är det ett område vid Mariebergsskolan som vi nu undantagit från Lalandias markanvisning därför att naturvärdena bedöms som så värdefulla att kommunen bör ha rådighet över det.

Artikelbild

| Tallarna i Varamon är en känslig fråga.

Hanna Hammarlunds bild är att Lalandia haft stor förståelse för de ändrade krav som uppstått i och med kommunens naturvärdesinventering.

– De kommer också att bygga vissa hur på plintar för att inte behöva skada trädens rötter. De tar verkligen hänsyn, säger hon.

Kring området vid Jätten finns också en del utmaningar. Dels finns det träd längs Varamovägen som måste bevaras, dels är området sankt vilket ger svårigheter för hanteringen av dagvatten.

– Det är en stor fråga som vi får se hur man ska lösa. Det blir mycket hårda ytor där och då blir dagvattnet ett stort bekymmer. Men vi tittar på det nu, säger Hanna Hammarlund.

I mars planerar kommunen samrådsmöten om detaljplanerna. Då planeras också ett större informationsmöte för allmänheten och där kommer även Lalandia att delta.

– Det är bra eftersom vi räknar med att det kommer specifika frågor till dem också, säger Hanna Hammarlund.

Allt kommer dock inte att vara färdig till mötena i mars.

– Vi kommer inte att ha svar på alla frågor då. Men vi ska att ha koll på vilka frågor som vi måste besvara i planarbetet, säger Hanna Hammarlund.