– Grunden är att vi fått ett nytt tillstånd med hårdare krav, säger enhetschef Mattias Strid.

De nya kraven innebär att utsläppen av halterna av kväve, fosfor och BOD ska vara lägre än i nu gällande krav. BOD är en engelsk term som kan översättas som "biokemisk syreförbrukning" och är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten.

Avloppsreningsverket som är från slutet av 1950-talet är slitet, lite nedgånget och inte dimensionerat för att befolkningen ska kunna växa, därför renoveras och byggs verket ut och får ett nytt bassängsteg för biologisk rening. Reningsverket blir i princip dubbelt så stort efter ombyggnaden och kommer att släppa ut renare vatten tillbaka i Vättern.

Artikelbild

| Renovering. Samtidigt som utbyggnaden pågår renovering av bassänger för slutsedimentering.

– Det är kvävereningen som gör att vi måste göra så omfattande åtgärder, säger Mattias Strid.

Just nu förbereds arbetet med gjutning av nya bassänger för biologisk rening.

– Det är bakterierna som hjälper oss att ta bort kvävet, säger Anna Odnell som är processingenjör och projektledare.

Samtidigt som nya bassänger byggs renoveras två bassänger som används för slutsedimentering av avloppsvattnet. Dessa bassänger kommer att renoveras i serie, vilket innebär att den ena är i drift medan den andra renoveras. Eftersom båda bassängerna normalt används fördubblas belastningen på den bassäng som är i drift under renoveringen. Detta kommer att innebära att utsläppen av fosfor och BOD kommer att vara högre under de sex till åtta veckor som renoveringen av dessa bassänger pågår. Länsstyrelsen har godkänt att utsläppsnivåerna överskrids för att renoveringen ska kunna utföras så snabbt som möjligt.

Artikelbild

| Förbättring. Arvid Sjögedahl (S), vatten- och avfallsnämnden, Anna Odnell, processingenjör och Mattias Strid visar utbyggnad och renovering av avloppsreningsverket.

– Det ska ju ändå bli till något bättre när det är klart, säger Anna Odnell.

Hela ombyggnaden och renoveringen är budgeterad till 64 miljoner och beräknas kunna tas helt i bruk under mars-april.

Artikelbild

| Projektledare. Anna Odnell. processingenjör Motala kommun.

– De nya kraven börjar gälla den 1 oktober 2018 så då måste vi vara fullt i drift, säger Mattias Strid.

Politiskt har frågan om en överföringsledning från Vadstena till Motala avloppsreningsverk diskuterats, men nämnden har varit enig.

Artikelbild

| Nybygge. Har ska nya bassänger för biologisk rening gjutas.

– Vi i nämnden har hela tiden jobbat för att få till det som nu händer här, säger vatten- och avfallsnämndens ordförande Arvid Sjögedahl (S).

Det nya reningsverket klarar hårdare miljökrav och byggs för att klara att växa.

– Verket ska tåla en befolkningsökning, säger verksamhetsschef Anders Edholm.