Efter tre och en halv månad med ansvar för socialnämndens verksamhet kan jag konstatera att det krävs åtgärder för att komma till rätta med obalanser i ekonomin. Nämndens ekonomi har utifrån övergripande beslut minskat med 48 miljoner, det handlar om minskade statsbidrag, kommunens målsättning om effektivisering och ett överskott för framtida investeringar. Samt att vi har fått ”ärva” ett underskott från 2018 på 11,3 miljoner.

När nämnden beslutat om fördelning av vår totala budgetram, där alla områden tagit ett stort ansvar för att lösa ekonomin, så återstår ett underskott på 17,9 miljoner.

Det som nu görs är att förvaltningen går igenom alla verksamheter, gör konsekvensanalyser och presenterar olika åtgärdsförslag för socialnämnden. Våra intentioner är att i första hand dra ner på kostnader för icke lagstadgade verksamheter, samt där vi ser att påverkan för medborgarna är acceptabel.

Åtgärdsplanen som nu är beslutad innebär en minskning av korttidsplatser som gäller för dem som är färdigbehandlade på sjukhus och väntar på plats i särskilt boende eller ska återvända till eget boende, vilket är möjligt med insatser via trygg hemgång. Två tjänster kommer att minskas på socialförvaltningen.

Hälsocenter som erbjuder träningsverksamhet för personer över 65 år till en reducerad kostnad läggs ned. Vilket innebär att seniorer får använda sig av det utbud av träningsformer som finns tillgängligt för alla. Bassängen på Solbacken avvecklas, på grund av höga drift- och underhållskostnader.

Reducering av två årsarbetare på dagverksamheten för dementa, och även minskning av två årsarbetare på träffpunkter/dagstugor.

Utöver detta läggs ett riktat sparbeting på 1 procent på delar av nämndens ansvarsområde vilket tillsammans med åtgärdsplanen täcker vårt totala underskott.

Därutöver har vi begärt att förvaltningen ser över kostnader för lokaler, kost, städ, vaktmästeri och transporter.

Så tar vi i Allians för Motala ansvar för socialnämndens ekonomi vilket är nödvändigt, och vårt ansvar inför framtiden.

Maths Andersson (L)

ordförande socialnämnden i Motala