Vi i Allians Motala – M, C, L och KD – är inte förvånade över de många negativa reaktioner som kommer, när den nya varuhallen i kvarteret Linden nu reser sig mot skyn med sina dova färger. Allians Motala har hela tiden motsatt sig att det enbart ska bli en varuhall i kvarteret Linden. I ett inledningsskede var planerna en varuhall på hela kvarteret. Efter en tid minskades planerna att endast omfatta halva kvarteret.

Då föreslog vi att man istället skulle pröva möjligheten att förlägga varuhallen på andra sidan Platensgatan, på parkeringsytan mot järnvägen med ett parkeringsdäck ovanpå. Detta prövades dock aldrig ordentligt. Där skulle man kunna acceptera en enklare byggnad, då det historiskt aldrig har varit kvartersmark, utan endast järnvägsområde. Då skulle man dessutom fått ett slutet gaturum, vilket ytterligare skulle ha förstärkt stadsmässigheten i området.

Med sitt centrala läge mitt emellan centrum och stationsområdet var det mycket viktigt att kvarteret Linden skulle få en stadsmässig utformning. Det vill säga en byggnad som knyter an till de befintliga byggnaderna i sin omgivning. Som de vackra byggnaderna Rådhuset, färdigställt 1897, Platensgatan 21 i hörnet Vadstenavägen/Platensgatan byggt 1907 och Östra skolan som stod klar 1913. Även kommunhuset och bostäderna i kvarteret Akacian är goda representanter för sin tid. I det sällskapet bryter den varuhall som nu byggs brutalt mot den byggnadstradition som finns i de omgivande kvarteren.

Allians Motala har hela tiden hävdat att vi ska följa den gällande Översiktsplanen från 2006 som anger att kvarteret bör bebyggas med bostäder. Däremot hade vi inget emot om bostäderna kompletterades med en butik i bottenplanet. Allians Motala fick tyvärr aldrig någon fruktbar dialog med Solidariskt Motala – S, V och MP – om vad en stadsmässig byggnation innebär. Om vi hade fått det så hade resultatet kunnat ha blivit ett annat och bättre.

S, V och MP, hade här en unik chans att göra något bra. Kommunen ägde hela kvarteret Linden och sedan 2013 är man dessutom väghållare för Vadstenavägen. Det innebar att kommunen hade möjlighet att göra en helhetslösning. Därmed skulle kvarteret Linden kunnat ha återfått sin ursprungliga utbredning så långt som möjligt genom att Vadstenavägen skulle kunna ha smalnats av, även om man behåller fyra filer. Även detta förslag framförde vi muntligen och i remisser, men utan något gehör.

Det är sorgligt att S, V och MP slarvade bort möjligheten att skapa bostäder i kombination med butik i bottenplanet. En byggnad som skulle kunna ha en spektakulär arkitektonisk utformning, så att den var ett synligt och omtalat landmärke för såväl trafikanter, som tåg- och båtresenärer och naturligtvis för oss Motalabor. Nu blir kvarteret Linden istället en skam för Motala och en ständig påminnelse om hur fel det kan bli när de politiker som var i majoritet inte lyssnade på sakkunskapen, Motalaborna och dåvarande oppositionen.

Hans Tevell (M)

gruppledare

Jan Arvidsson (C)

gruppledare

Kenneth Söderman (L)

gruppledare

Erik Forslund (KD)

gruppledare