Kommunstyrelsen i Vadstena beslutade 2018-05-16 ”Arvoden till förtroendevalda hanteras och bereds av politiskt oberoende instans, enligt riksdagsmodellen.” I praktiken innebär det att tjänstemännen äger frågan. Ett beslut som kan tyckas vara logiskt och praktiskt för att undvika onödiga politiska diskussioner. Kommunfullmäktige ska dock ta det slutliga beslutet.

Jämfört med storleksmässigt liknande kommuner i länet och i hela landet ligger Vadstena högt när det gäller kostnader för politisk verksamhet. Detta framgår tydligt när man söker i offentliga databaser. Kostnaderna för politikerarvoden var 2016 3,1 milj kr och indikerar att för 2018 närma sig 4 milj kr. Detta är en höjning som i sig kräver en förklaring. Ett tecken på att dessa kostnader hanteras oaktsamt är att de budgeterade kostnaderna för 2018 är 3,4 milj, alltså väsentligt mindre än vad som förväntas förbrukas. Vadstenas ekonomi tillåter inte att några kostnader hanteras oaktsamt.

Det förslaget som nu är presenterat föreslår en delvis ny inställning. Mera resurser skall riktas mot ett fåtal politiker som har de mera tidskrävande uppdragen och därmed också de mest betydelsefulla posterna. Denna politikerelit föreslås att få arvoden som höjs med drygt 20 procent samt att de ska tilldelas mer tid för att fullfölja sina uppdrag. Denna merkostnad är ca 1 milj. Ersättningen till alla de fritidspolitiker som gör ett engagerat arbete i nämnder och styrelser föreslås förbli oförändrade och ingen indexering under den kommande mandatperioden.

Det finns besparingsposter i förslaget som är svåra att överblicka då det beror på parametrar som kan fastställas först efter att alla poster är tillsatta. Dessa besparingar kan i bästa fall uppgå till 200 000 kr. Således en nettomerkostnad på ca 800 000 kr.

Att ha en kostnad för politisk verksamhet som närmar sig 5 milj årligen känns helt främmande när den 2016 var 3,1 milj.

Konsensus har aviserat sitt ogillande till förslaget. Dels styrningen mot en politikerelit och även mot höjningen av arvodena. Vi anser att arvodesnivån skall frysas på den budgetnivå som är beslutad för 2018. Med Konsensus i majoritet så blir det inga höjda politikerarvoden förutom regelmässig årlig indexering baserad på lämpligt offentligt index. Vi prioriterar att så stor del som möjligt av skattepengarna ska användas för operativ verksamhet i driften.

Än så länge är det ett förslag men vi kan konstatera att M och S har uttryckt sitt gillande till vissa av de kostnadsdrivande inslagen i förslaget.

Vi vill nu veta vad är majoritetens inställning till det presenterade förslaget om ni behåller majoriteten efter valet? Vad är ert besked till kommuninvånarna?

Frida Edholm (K)

oppositionsråd

Bengt-O Petersson (K)

gruppledare