Tack vare Region Östergötlands medarbetare kan östgötarna åtnjuta vård av hög kvalitet. Samtidigt står regionen inför stora utmaningar. Förra året gick sjukvården back en halv miljard kronor och prognoserna pekar på än större underskott framöver. Vården blir allt mer avancerad och räddar allt fler liv, samtidigt som vi östgötar lever allt längre och därför behöver allt mer vård. Det är en positiv utveckling – som dock kostar pengar.

För att klara ekonomin måste vi använda våra resurser smartare och mera effektivt. Så väl pengar som medarbetare måste användas där behoven är som störst och där de gör störst nytta. Vården behöver ställas om så att den finns närmare östgötarna och fokuserar på tidiga och förebyggande insatser. En omställning av vården måste dock göras varsamt och väl genomtänkt, i dialog med berörda medarbetare och patientgrupper.

Med de utmaningar vi står inför kommer det dock inte räcka med att effektivisera. I Koalition för Östergötlands budget kommer vi därför att föreslå en skattehöjning på 85 öre från och med 2020. Det innebär att vi hamnar nära genomsnittet för landets regioner, och får drygt 850 miljoner kronor extra till den östgötska vården nästa år.

En skattehöjning är inget vi lättvindigt föreslår. Vår inställning har hela tiden varit att uttömma andra alternativ först. Vi har vidtagit en rad åtgärder, exempelvis anställningsstopp av administrativ personal, för att hushålla med skattemedlen. Därigenom har vi effektiviserat verksamheten med 100 miljoner kronor. Vår bedömning är dock att det skulle krävas stora varsel av sjukvårdspersonal och omfattande nedläggning av verksamhet om vi inte höjer skatten.

För att möta de utmaningar vi står inför kommer vi tydligt prioritera:

- Tidiga insatser och vård nära östgötarna. Vi behöver göra en förflyttning från vård till förebyggande insatser – och från sjukhusvård till satsningar på vårdcentraler och hemvård. Ju tidigare insatser desto friskare östgötar och desto mindre kostnader.

- Säkerställa att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare. Trots ett tufft ekonomiskt läge måste vi säkerställa att Region Östergötland är en arbetsgivare som lockar till sig och behåller medarbetare.

- E-tjänster och smarta beslutsstöd. Digitaliseringen av vården innebär enorma möjligheter att göra vården mer tillgänglig samtidigt som vårdpersonal kan avlastas med smarta beslutsstöd.

- Trygga den avancerade sjukhusvården i Östergötland. I takt med att den specialiserade vården blir allt mer avancerad har den koncentrerats till färre platser i landet. Vi måste trygga Östergötlands roll i den nationella högspecialiserade vården.

Att gå fram med en skattehöjning har inte varit ett enkelt beslut. Vi är dock övertygade om att alternativet – stora varsel av vårdpersonal och omfattande nedläggningar av verksamhet – är fel väg att gå. Med resurstillskott, effektiviseringar och fortsatt omställning av vården kan vi säkerställa att östgötarna erbjuds en trygg, tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet.

Kaisa Karro (S)

Kerstin Sjöberg (C)

Alexander Höglund (L)

Agneta Niklasson (MP)

gruppledare, Koalition för Östergötland