Svar på "Staten måste ta över skolan", 22/5

Jag instämmer i de påpekanden som Anette Sundqvist, Lärarnas riksförbund i Motala, gör. Att bedriva skolverksamhet med en kommunal resursfördelning ställer stora krav på skolans verksamhet. Jag är för större och generella statsbidrag till skolan som är anpassade efter varje kommuns förutsättningar. Det är något som regeringen borde hantera. Tyvärr ser det inte ut att komma sådana bidrag inom en överskådlig framtid.

Däremot tror jag inte att ett förstatligande av skolan är rätt väg. Motala kommun har duktiga och drivna pedagoger och en förvaltning som gör allt för att klara av uppdraget som staten tilldelat oss. Vi gör ett bra jobb som givetvis kan förbättras men givet dagens förutsättningar gör vi vårt yttersta. Skolans och förskolans kompetens och engagemang är inte problemet. Däremot behöver vi utökade resurser, precis som Anette Sundqvist skriver.

Motala kommun, och nästan alla Sveriges kommuner står inför liknande utmaningar. Vi hanterar ett ökande antal unga och gamla, samtidigt som de i arbetsför ålder minskar. Det leder till mindre skatteintäkter och ökade kostnader.

Fram till 2030 visar prognoser att elevantalet i Motala kommer öka med runt 800 elever. Det innebär att vi måste bygga skolor och förskolor, vi måste utöka personalstyrkan samtidigt som vi ser att kommunen kommer ha det tufft att klara utmaningen ekonomiskt. Det är därför vi måste minska den kommunala kostymen.

Vi ser inte i nuläget att staten kommer att skjuta till mer resurser. Därför måste vi effektivisera organisationen. Vi kan kompensera något för statens beslut att inte öka resurstilldelningen men det påverkar naturligtvis verksamheten. Det är därför vi gör de prioriteringar vi gör idag. Vi har inget val. För att möta dagens krav och framtidens behov så måste vi anpassa budgeten efter den ekonomin som vi faktiskt har. Det går inte att göra annorlunda.

Mark Henriksson (M)

ordförande bildningsnämnden Motala