Vättern är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och försörjer mer än 250 000 människor med rent vatten. I denna unika sjö finns många hotade och sällsynta arter. Vättern som ekosystem är klassad som Natura 2000-område. Men ändå hotas den nu, av bland annat vårt eget försvar. Vi förstår att Försvarsmakten behöver öva men det får inte ske på Vätterns bekostnad.

Vättern försörjer idag över en kvarts miljon människor med dricksvatten, och ytterligare kommuner är på väg att ansluta till Vättervatten. Dessutom kan Vättern som dricksvattentäkt bli ovärderlig i en framtid med klimatförändringar som leder till torka och stigande havsnivåer. Om havsnivån stiger kan det till exempel ge upphov till saltvatteninträngning i Mälaren, vilket hotar dricksvattenförsörjningen för i princip hela Mälardalen. Även från europeiska kontinenten tittar man på Vättern som möjlig framtida dricksvattentäkt.

Men idag har vi inte ett tillräckligt skydd för dricksvatten i Sverige, trots att rent vatten är vår viktigaste resurs. Här prioriteras gruvdrift och skjutövningar högre. Att ytterligare öka mängden skadliga ämnen från ammunition och motmedel i Vättern går helt emot miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- och djurliv. Mark- och miljödomstolen har i sitt yttrande till regeringen föreslagit att försvarets tillstånd till skjutningar i Vättern ska gälla i tio år och att det ska ske 50 dagar per år.

Försvarsmakten har idag tillstånd att öva vid Vättern och de har ansökt om att få utöka antalet övningar i området, på grund av att en stor majoritet av riksdagen vill stärka Sveriges försvar. Vi förstår att Försvarsmakten behöver öva på allt från humanitära insatser till att lösa stridsuppgifter, men övningarna bör ske någon annanstans.

I statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring sa han bland annat: ”Kommande generationer ska ha tillgång till ren luft, friska hav och en levande natur. Klimatomställningen ska genomsyra politiken”. Han fastslog även att: ”Grundvattennivåerna ska säkras och tillgången till dricksvatten skyddas.”

Vi ser fram emot att förverkliga denna politik. Miljöpartiet kommer att driva på för att utreda en flytt av Försvarsmaktens övningar bort från sjön. Vi vill prioritera skyddet för Vättern, både som ekosystem och som en mänsklig rättighet. För kommande generationers skull bör Vätterns vatten skyddas av ett överordnat riksintresse. Är det något försvaret bör satsa på så är det att skydda vårt dricksvatten, snarare än att förgifta det.

Emma Hult (MP)

riksdagsledamot från Jönköpings län

Rebecka Le Moine (MP)

riksdagsledamot från Östergötlands län