Skolan och välfärdens utveckling är en fråga som berör fler än Motalas invånare. Samtliga Sveriges kommuner står inför liknande utmaningar och överallt vet man att vi går mot en period av effektiviseringar. Kommunerna måste vidta åtgärder motsvarande 43 miljarder kronor fram till 2022 enligt SKL:s ekonomirapport . Det saknas helt enkelt 43 miljarder i kommunsektorn under de närmaste åren för att bibehålla välfärden på dagens nivå. Vi måste ta tag i det problemet och hur ska vi göra det? Inte genom att sticka huvudet i sanden och fortsätta som vanligt. Vi måste se över vår organisation för vi kan inte vänta på att staten kanske ändrar sin fördelning till kommunerna.

Det gläder mig att Motalas partier är överens om de ekonomiska målen i sin helhet. Vi är även överens om att vi måste jobba för en långsiktighet i kommunen och att vi måste bygga upp en buffert så att vi kan investera för framtiden. Vi har en befolkning där gamla och unga ökar medan de i arbetsför ålder minskar. Det betyder mindre skatteintäkter för kommunen, samtidigt som vi möter ökade kostnader och investeringsbehov för välfärden. Det är en utmaning vi ska lösa.

Något som bekymrar mig är att vi står dåligt rustade i Motala. Det finns inte mycket i ladorna. Vi borde ha sparat mer under högkonjunkturen. Vi har inte heller effektiviserat tillräckligt i verksamheterna utan man har använt överskottet för att fylla upp hål i en för stor verksamhet.

Vi borde tittat på effektiviseringar för flera år sedan och då successivt omorganiserat. På så sätt hade vi underlättat för den övergång som nu är på väg.

Det kommer bli tufft, men det kommer att gå. 2019 är inte unikt utan nästa år har vi motsvarande effektiviseringskrav och även året därpå och året därpå. Det spelar ingen roll vem som sitter i kommunledningen utan så ser det ut. Vi måste göra det här. Vi måste se över våra avtal, upphandlingar, organisationer och verksamheter. Hur kan vi skapa en bra verksamhet genom att organisera oss annorlunda? Det är dit vi ska nå. Det finns i nuläget ingen annan väg att gå.

Mark Henriksson (M)

bildningsnämndens ordförande