Insändare Vad ska vi ha lokaltidningen för? Är det viktigt att spegla lokala företeelser när världen är global?

Varför är det viktigt att uppmärksamma när katter försvinner eller då affärerna i centrum börjar utarmas? Det händer saker här också som en lokaltidning kan uppmärksamma. Tidningar, och även andra sorts massmedia genomgår en ägarcentralisering. Vi har snart två privatkapitalistiska ägare av svensk massmedia, plus en allt hårdare styrd före detta public service. Public services själ är byggd på oberoende av enskild ägare precis som den fria obundna lokaltidningen har både sin finansiella och redaktionella bas där tidningen verkar.

Att spegla en ofta kaotisk verklighet och göra den begriplig. Det är viktigt för lokaltidningens läsare att få journalistikens bild av vad som sker i nästa kvarter eller vad som håller på att hända i kommunens utkanter. Det är alla gånger viktigt för invånarna att få en bild av förra kommunfullmäktigemötets konsekvenser. Liksom vara insatta i vad politiska beslut har för betydelse för invånarnas livssituation.

Risken för att kommuninvånarna skulle snöa in vid kommungränsen är ytterligt liten. De är lika vetgiriga om vad som händer på det regionala planet som kommer att påverka deras vardag. Det är också lämpligt att känna till vad som sker i huvudstadsmaktens boningar då mycket av vad som sker lokalt har roten på det nationella planet.

Massmedia är den tredje statsmakten. (Den första makten är den lagstiftande. Den andra är den dömande. Den tredje den granskande.) Dess uppgift är att granska de makthavare vars beslut återverkar på vår livssituation. Nästa uppgift passar förfärligt illa med både privat ägarkoncentration och en allt mera styrd statlig media.

Tredje statsmakten har också en opinionsbildande uppgift. Det är därför synnerligen viktigt att både granskning och opinionsbildning sker från fria medias mångfald. Gott regentskap är beroende av att alla tre statsmakterna fungerar väl. Inskränks funktionen hos någon påverkas hela samhället

Gunnar Johansson