Insändare Angående beslut i kommunfullmäktige 10/12.

Ännu har inte Motala kommun annonserat om fullmäktige december 2018 i MVT. Frågan är varför.

Mina inlämnade synpunkter i Lalandiaärendet skulle kunna vara en hämsko i ärendet, som ska tas upp, om Motalas nu sittande politiker ändå beslutar till fördel för Lalandia.

”Detaljplan för Tvättsvampen m.fl. Varamon, Motala kommun (område 1)

Ett värdefullt område måste kunna användas bättre till kommuninnevånarnas fördel än att belasta markområdet med ett badland som i första hand kommer att gynna det danska företaget Lalandias affärsverksamhet. Badland är dessutom en företeelse som inte kommer att ge ekonomisk vinning för Lalandia mer än i några få år. Vad händer sedan med anläggningen? Om de inte lyckas sälja, vem måste då stå för rivningen när byggnaderna förfaller? Kommunen ikläder sig en stor risk. De enskilda politiker som inte reserverat sig tydligt nog emot förslagen får bära ansvaret.

Områdets karaktär skulle på ett utmärkt sätt kunna användas för differentierat boende för äldre i olika stadier och olika behov och därmed möjliggöra forskning hur atmosfären påverkar ålderdomen. Ett projekt som mer långsiktigt skulle dra till sig uppmärksamhet och göra Motala kommun känt. Att vara föregångare med vision om en bättre framtid för äldre och för den personal som kan behövas där, vore mer gynnsamt för kommunen än att sälja ut värdefull mark för en spottstyver till utländskt affärsdrivande nöjesverksamhet.

Belastningen på naturen skulle därmed också bli betydligt mindre än vad badlandet kommer att kräva.

De 50 miljoner som projektet Lalandia hitintills kostat borde kunna jämföras med de 19 milj. per år som anses kunna tillföras med om etableringen genomförs. I markanvisningsavtalet finns ju också inskrivet att kommunen ansvarar för och bekostar åtgärder på vatten- och avloppsledningar som är nödvändiga för projektets genomförande. Pris för detta?”

Ovan nämnda inlämnade synpunkter till Motala kommuns plan- och miljönämnden skulle kunna vara ett led i ett nytänk i ärendet. Dessutom vill jag påpeka att jag inte funnit att kommunen begärt någon handpenning från Lalandia om rättigheten att få köpa Motalas bästa markområde för 61 miljoner. Varför kan man ju undra då jag jämför detta med att kommunen begärde handpenning av HSB när de fick option på att köpa Vätterlidenområdet?

Anna-Lisa Hagenborg