Beslutet – ett delbeslut på vägen, ska sägas – fattades ungefär två år efter att Tillväxt Motala kunde avslöja att man fått det danska upplevelseföretaget att på allvar intressera sig för Motala.

Att få hålla till i Varamon och dra nytta av naturens och Vätterns värden har varit förutsättningar för Lalandias intresse. Därför har nu faktorer som fysisk miljöpåverkan och utsläckt strandskydd fått jämkas mot etableringens betydelse för sysselsättningen och som nationellt besöksmål. Något som planchef Lena Petersson Forsberg redogjorde för innan politikerna gick till beslut.

Enigheten i frågan manifesterades sedan från talarstolen.

– Det här är av en helt annan dimension än de framtidsprojekt som tidigare diskuterats för Varamon, sammanfattade Peter Karlberg (V).

– Vi får en badanläggning av internationella mått. Och i den tänker jag göra "bomben" när det är klart, uttalade Erik Backman (M).

Det kan han kanske göra våren 2022. Även om det råder full enighet inom den representativa demokratin så är långt ifrån alla Mariebergs- och Varamobor med på noterna. Det framgår av yttrandena under planprocessen. Kommunen har därför tagit höjd för att ägna det närmaste året åt att hantera en överklagandeprocess.

Men politikerna utstrålade ändå optimism och passade på att berömma planfolket för ett gediget arbete. Och där man ändå försökt tillmötesgå så mycket som möjlighet av grannars kritik genom att justera våningshöjder band de 550 planerade semesterhusen.