Vid äldrenämndens sammanträde under onsdagen fattades beslut om framtiden för fem boenden. Avtalen för dessa fem löper ut under 2018 och det är nu som besluten fattas om de ska skötas av kommunen själva eller om de ska konkurrensutsättas.

Endast ett av dem – Blandaren – utsätts för upphandling.

Den här förändringen har pågått hela mandatperioden. Koalition för Linköping (S,MP,L) är visserligen inte helt ense. I valrörelsen lovade S att de skulle se till att 50 procent av äldreomsorgen sköttes av kommunen. Miljöpartiet var inne på samma linje, men ville se fler idéburna organisationer eller personalkooperativ. Liberalerna var de som stod längst ifrån de här tankarna – de satte individens val främst.

Valresultatet blev nu så att Socialdemokraterna fick störst inflytande och därför har det blivit ungefär så som de ville – kommunens egen organisation Leanlink har ökat sin verksamhet.

– När vi tog över efter valet vill jag minnas att siffran var 18 procent, sen fick vi Sandrino, Åleryd, Järdalavägen och vi är nu uppe någonstans på 33–36 procent, säger Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden.

Han ville öka den kommunala andelen eftersom det alltid krävs en kommunal beredskap. Om en privat aktör försätts i konkurs eller missköter sig så måste kommunen från en dag till en annan ta över ansvaret.

Andelen 33–36 procent är en nivå som Mikael Sanfridson är nöjd med. Nu finns en kommunal beredskap inom samtliga kompetensområden, från demensvård till trygghetsboende.

– Det socialdemokratiska målet om 50 procent gäller fortfarande, men eftersom vi är en del av en koalition så har vi inte satt någon gemensam procentsats, säger han.

Det ska tolkas som att det krävs ständiga förhandlingar mellan de tre koalitionspartierna.

Inom området äldreomsorg har de gjort ytterligare en förändring. Koalitionen har infört vad som kan kallas "sammanhållet objekt". Det betyder att samma aktör – kommunen eller ett privat bolag – ska ta hand om helheten. Tidigare kunde kommunen ha basansvar på ett boende medan ett privat företag skötte de äldres fritidsaktiviteter och ett tredje ordnade lunch. I det nya begreppet ingår också att en aktör får ta hand om ett större geografiskt område för att få bättre möjlighet till samordning.

Ett exempel på ett sådant "sammanhållet objekt" är Blandaren – där beslut om upphandling fattades under onsdagen. Det servicehuset, Hjälmsätersgatans fritidsverksamhet och lunchservering ska nu upphandlas som ett objekt med tillträde den 1 november 2018.

Just nu är det Bräcke diakoni som har basansvaret för servicehuset, kommunen själva sköter fritidsverksamhet och lunchservering.

Övriga fyra beslut som fattades under onsdagen rörde Stolplyckan, Ekhult, Aspen och Trädgårn.

Stolplyckan ska omvandlas från servicehus till trygghetsboende men sköts även i fortsättningen av kommunen.

Ekhults vårdboende tas ifrån Attendo och lämnas över till kommunen i oktober nästa år. Samtidigt tas korttidsplatserna bort och görs om till platser för demensvård.

Aspen får i sin helhet fortsätta att skötas av kommunen. Där införs också rätten för personalen att själva bestämma sin sysselsättningsgrad – det som brukar kallas rätt till heltid.

Trädgårn får ett förlängt kontrakt med Monicas dagverksamhet, ett företag som sköter fritidssysselsättningen.