Det handlar om parkeringsplatsen i Buntmakarens västra del. Höghuset, med 15 våningar, skjuter upp i hörnet Skolgatan-Drottninggatan och har skissats av MAF Arkitektkontor i Luleå.

Företaget är också aktuellt som byggherre och har sedan slutet av 2016 haft tomten på hand via ett markanvisningsavtal med Motala kommun. Någon form av höghus fördes på tal redan då. Nu har idén konkretiserats i ett detaljplaneförslag som är utställt för samråd till den 14 december.

Vinkelrätt mot höghuset, i hörnet Skolgatan-Kungsgatan, skissas ett bostadshus med fem våningar. Där stannar dock höjden vid 17 meter, ungefär i paritet med husen på motsatta sidan av Kungsgatan.

Artikelbild

| Höghusets föreslås ligga i korsningen Skolgatan-Drottninggatan. Till vänster ses Platens höghus med åtta våningar.

De nya byggnaderna ska rymma totalt 95 lägenheter. I markplan medger detaljplanen att ytor utnyttjas för handel och kontor. Planen håller öppet för att byggnaderna även kan utnyttjas som äldreboende.

MAF genomför gärna projekt i egen regi för att stärka arkitekternas roll i byggprocesser. Förutom bostäder har det handlat om kommersiella lokaler, en vårdcentral och till och med ett ishallsbygge i Ryssland.

Enligt arkitekt Mats Jakobsson lockades man till Motala av läget och kommunens presentation av utvecklingsbara tomter.

Varför bygga så högt?
Artikelbild

| Bostadstiftelsens höga byggnader får konkurrens i det här hörnet.

– Vi tycker inte att det är högt. Vi vill utnyttja tomtens fulla potential. Ett högt utnyttjande ger också bättre förutsättningar för överkomliga hyror, säger Jakobsson och hoppas samtidigt att projektet ska bidra till ett levande centrum genom att locka fler att bosätta sig där.

– Här ges ju inte bara centrumläge utan också vidunderlig utsikt.

Artikelbild

| Huset föreslås bli 45 meter högt, den lägre byggnaden mot Kungsgatan 17 meter.

Tidigare var kommunens ambition med marken att tredubbla dagens 60 allmänna p-platser med ett extra däck. Men det har efter kontakterna med MAF fått ge vika för behovet av fler bostäder. Enligt gällande bostadsförsörjningsprogram behövs 1200 fler lägenheter i Motala fram till år 2030. Och en modell som ska prövas är just förtätning inom eller åtminstone nära stadsbyggelse.

– Ett höghus blir också en fin slutpunkt på Skolgatan sett från Vätterviken. Det här är värt att pröva i en planprocess, säger kommunens planarkitekt Peter Christensen.

Artikelbild

| Ett nytt landmärke för Motala? Vy från Vätterviken.

Byggnationen innebär ett underskott på cirka 30 allmänna p-platser i Buntmakaren. Ett problem som får behandlas i pågående parkeringsutredning för Motala centrum.

Fotnot. Ett särskilt samrådsmöte om planförslaget för Buntmakaren kommer att hållas den 15 november kl 17-19 i kommunhuset. Detaljplaneförslaget finns att söka på motala.se.