Omläggningen sker från Ervasteby och fram till Borensbergs förbifart. Det innebär en sträckning på över nio kilometer som kommer dras utmed Boren.

Det rör sig till en början om sprängningar och schaktningsarbeten. Trafiken på den befintliga vägen ska inte påverkas nämnvärt under byggtiden.

Hela sträckan Motala-Borensberg kommer bli separerad med mitträcke och 2+1-körfält.

Artikelbild

Sträckningen beräknas vara klar 2020. Trafikverket säger att kostnaden kommer landa på 128 miljoner kronor. Maxhastigheten kommer höjas till 100 km/timmen.

Planerna har funnits sedan i början av 2000-talet. Ambitionen har varit att skapa en bredare väg för att minska olycksrisken.

Riksväg 34 bedöms utgöra viktig förbindelse mellan Motala och Linköping med en daglig trafik på cirka 5 000 fordon.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth (S) säger följande på kommunens hemsida:

– Riksväg 34 har en stor betydelse för oss. Det är väldigt positivt att Trafikverket gör ytterligare satsningar för att utveckla infrastrukturen i Motala. Det är en viktig förbättring av riksvägen som gör vägen säkrare och förbättrar möjligheterna till arbetspendling till och från Linköping.