Den 9 september slås dörrarna till vallokalerna upp för landets röstberättigade, men i vilken utsträckning man kan utnyttja sin rätt att rösta kan i många fall bero på hur tillgänglig vallokalen är.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) lever 35,2 procent av befolkningen med någon typ av funktionsnedsättning. För många av dessa personer är tillgängliga lokaler och tillgänglig information avgörande för om de ska kunna rösta.

Vid valen till Europaparlamentet och till riksdagen 2014 var valdeltagandet lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen.

Myndigheten för delaktighet vill nu hjälpa kommunerna att välja och anpassa vallokalerna inför höstens val. Med hjälp av en bifogad checklista ska lokaler kunna väljas och utformas med hänsyn till tillgängligheten. Faktorer som ska vägas in är hörsel, allergier och överkänslighet, syn och motorik och kognition. Det sistnämnda handlar om att vallokalen är utformad för att underlätta orienteringen i lokalen och förståelsen för själva röstningsförfarandet.