Socialstyrelsen utför årligen den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Rent generellt är de boende på kommunens äldreboenden nöjda med äldreomsorgen. Närmare 90 procent av dem som besvarat på frågorna har svarat att de är nöjda med sitt äldreboende. Dock är det bara hälften som vet vart de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål.

Nästan alla (95 procent) tycker att det känns tryggt att bo på äldreboende i Vadstena och 91 procent känner förtroende för personalen.

När det gäller aktiviteter som erbjuds på äldreboendet är 80 procent nöjda med utbudet. Den siffran är betydligt högre än snittet i riket eller i Östergötlands län som båda ligger på 64 procent.

I Vadstena uppfattar även de boende i högre grad, än i riket som helhet eller i länet, att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos den enskilda. Överlag har frågor om hjälpens utförande fått högre betyg i Vadstena än snittet i landet.

Nästan samtliga boende anser att de bemöts på ett bra sätt av personalen och att personalen tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Det största problemområdet som undersökningen belyser visar sig i frågan "Händer det att du besväras av ensamhet?". Över hälften har svarat att de känner sig ensamma. Undersökningen visar dock att problemet med ensamhet är ännu större i Östergötlands län och Sverige.