Den årliga ungdomsenkätens resultat visar att den upplevda stressen hos eleverna har ökat varje år sedan 2014 och fler tjejer än killar känner sig stressade i skolan. Över 50 procent av tjejerna i årskurs åtta uppger att de ofta känner sig stressade i skolan.

Inom utbildningsförvaltningen har man reagerat på resultatet och valt att vidta åtgärder för att främja den psykiska hälsan.

– Tillsammans med rektorerna valde vi att lyfta fram det som ett prioriterat område under det här läsåret som kommer, säger bildningschef Johan Wernström.

Artikelbild

| Johan Wernström, bildningschef i Vadstena kommun.

Arbete ska göras tillsammans med elevhälsan.

– Nu ser vi att vi måste bryta den här trenden som vi sett under en tid. Därför går vi nu in tillsammans med politiken, pedagogerna och rektorerna och jobbar med psykisk hälsa, säger han.

De har genomfört intervjuer med elever och dessa har visat att den ökade stressen bland annat beror på bedömningen i skolämnen, oro för framtiden, jämförelsen med andra och kraven på att prestera på alla arenor i samhället.

– Vi ska försöka eliminera de områden som kan leda till att de känner sig som de gör, säger han och fortsätter:

– Det kan vara allt från sociala medier, det kan vara bedömning eller hur vi arbetar över lag. Sedan finns det ju ett liv utanför skolan som påverkar eleverna som trycket från samhället, hur man ska vara och hur man ska räcka till, säger han.

Ett antal konkreta åtgärder kommer att vidtas i arbetet för att få eleverna att må bättre.

Hela vägen från förskoleklass till och med årskurs nio ska elevhälsan arbeta med att stärka elevernas självförtroende och självkänsla.

– Hur man kan hantera olika situationer, motgångar och medgångar, och hur man hanterar relationer. Relationer är ju inte bara live idag utan de ligger på nätet också. Där har vi en stor utmaning att hantera det som finns på nätet., säger han.

Högstadiets elever ska också beredas möjlighet att byta ut livsstilspass mot att istället få lära sig strategier för stresshantering.

Eleverna ska i högre grad få vara med och planera tillsammans med pedagoger och hitta former för hur man ger framåtsyftande feedback till eleven utan att det ska bli stressande.

– Att man kan ha den dialogen med eleven utan att skapa stress.

På skolan ska också trygghetsteam arbeta, både på individuell nivå och på gruppnivå, med förebyggande arbete när det gäller stress och psykisk hälsa.