I ett medborgarförslag från tidigare i år föreslås trafikdämpande åtgärder i form av en rondell i korsningen Nådeldalsvägen-Birgittas väg samt gatstensbeläggning och frästa spår i asfalten vid utfart och övergångsställen för att sänka hastigheterna.

Ombyggnation av gamla genomfarten har pågått sedan 2018 och är klar fram till brandstationen. Arbetet fortsätter när den pågående VA-saneringen är klar.

Medborgarförslaget var uppe som ett ärende i samhällsbyggnadsnämnden. Trafiksäkerhet är en viktig aspekt i ombyggnadsarbetet och den påtalade korsningen ska markeras och beläggas med gatsten för att främja trafiksäkerheten för cyklister och gående, men någon rondell är inte aktuell på Birgittas väg.