Lundaborna Lars H Gustafsson, känd barnläkare och Gunnel Oldbring är engagerade i att sjukhuskyrkogårdar i Sverige inte ska förfalla. Under sommaren har de besökt några av dem, bland andra Vadstena hospitalskyrkogård. Den hörde till Sveriges första centralhospital för sinnessjuka som inrättades 1826 och sedermera övergick i Birgittas sjukhus.

Kyrkogården var avsedd för patienter som dog på sjukhuset, men som av olika anledningar inte kunde eller fick begravas på sina hemkyrkogårdar.

Vadstenas hospitalskyrkogård låg öster om Trefaldighetskyrkan, hundratalet meter från Mårten Skinnares hus. Det enda som numera vittnar om vad platsen använts till är en informationstavla, och inne i ett buskage, en ensam gravsten. Den är till minne av L.Wilhelm Gahne, 1837-1857. Gahne, från Visby led av epilepsi och "sinnesslöhet", vilket gjorde att han som 17-åring kom till Vadstena centralhospital, där han dog tre år senare.

Artikelbild

| Vid platsen finns en informationstavla, där man även via mobil kan lyssna på kyrkogårdens historia.

I ett PM ställt till kyrkan i Vadstena önskar Gustafsson och Oldbring att den tidigare hospitalskyrkogården ska skötas bättre. "Vi menar att kyrkan har ett ansvar för att bättre värna de gamla sjukhuskyrkogårdarna. Det borde vara möjligt att med röjning, enkel plantering, stensättning och eventuellt ett kors skapa en liten minnesplats i anslutning till den kvarvarande stenen", skriver de bland annat.

Kyrkoherde Torbjörn Ahlund håller med.

– Vi är tacksamma för att de uppmärksammat oss på det här. Vi har förstås känt till kyrkogården, men har inte rådighet över den, säger han men menar att kyrkan alltid har ett ansvar för avlidna och kyrkogårdars historia.

Den tidigare hospitalskyrkogården är numera parkmark i kommunens ägo. Därför har Ahlund tagit kontakt med Vadstenas stadsarkitekt Mathias Hult.

Artikelbild

| L.Wilhelm Gahnes gravsten. Han var en av de som dog på Centralhospitalet.

– Vi är överens om att kommunen och kyrkan bör samverka för att snygga till platsen och märka ut den tydligare. Det är inget stort arbete, så jag hoppas att det kan vara klart till nästa års turistsäsong.

Ahlund har själv gjort efterforskningar i Fornsök (Riksantikvarieämbetets söktjänst), men ännu inte hittat något om varför bara Gahnes sten finns kvar. Han har heller inte hittat någon information huruvida kvarlevorna flyttats.

Artikelbild

| Torbjörn Ahlund tror att kvarlevorna flyttats. "Kommunen har ju grävt ner rör och brunnar här".

– Men jag tror det. Kommunen har ju grävt ner rör och brunnar här och då har man inte hittat något. Jag hoppas verkligen att kvarlevorna är återbegravda på en invigd kyrkogård.