I en motion föreslår Anders Agnemar (C) att kommunfullmäktiges sammanträden ska webbsändas. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen blev det avslag på motionen och man föreslår att kommunfullmäktige ska besluta detsamma när frågan ska upp där.

Motivering till avslaget är att Medborgarsalens teknik inte tillåter webbsändning och att det är en stor investering att byta teknik. I budgeten för 2019 och plan för 2020 och 2021 finns inga medel för en sådan investering avsatta. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att de videosammanfattningar som görs av sammanträden i dag är mer ändamålsenliga.

Förvaltningens samlade bedömning är att webbsända sammanträden inte är aktuellt i närtid.