Våren 2015 fick plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att arbeta fram en förstudie för området i Tycklinge. Utredningsområdet ligger i utkanten av tätorten, öster om Tycklingevägen. I söder avgränsas området av Klosterledsgatan och Motalavägen/riksväg 50. I väster gränsar området till Tycklingevägen och i norr och öster ligger åkermark.

I förstudien konstateras att området har förutsättningar att gå vidare med i ett detaljplaneförslag för bostadsändamål. Områdets utvecklingsmöjligheter och markens läge gör det lämpligt för ändamålet. Det finns varken kända föroreningar i marken eller några kända fornlämningar i området. Närheten till befintlig bebyggelse och kommunikationer ses också som positivt.

Den aktuella förstudien var uppe som ett beslutsärende vid senaste sammanträdet i samhällsbyggnadsnämnden.

– Då beslutade vi att förvaltningen ska börja jobba med detaljplaneförslag. Det området är så stort så man får in ungefär 300 bostäder, så därför vill vi dela inområdet i två bitar och startar med detaljplaneförslaget för del ett och sedan när man närmar sig färdigt kan man börja med nummer två. Det blir inget avbrott emellan utan man gör det successivt, säger Dessie Forsén (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

I vår kommer byggandet igång ute på Södra Drottningmarken och där finns många intressenter och hon ser det som mycket positivt att kunna erbjuda möjligheten att bygga i Tycklinge framöver.