Kommunfullmäktige beslutade i december förra året att anta det detaljplaneförslag som möjliggör en byggnation av ny skola och sporthall på Cirkusplatsen. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. De klagande valde då att överklaga domen i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, som tagit emot överklaganden av den tidigare domen.

De klagande har bland annat anmärkt på den blivande trafiksituationen, på att en stor hall skymmer sikten och att ytor för rekreation och aktivitet begränsas.

Domstolen har nu meddelat att de ger prövningstillstånd för överklagandet av detaljplanen för skola och sporthall.