Våren 2016 fick plan- och bygglovsavdelningen i Vadstena kommun uppdraget att upprätta en detaljplan för området i Bårstad, Borghamn. Detta för att möjliggöra för bostadsbyggande på orten.

Ett detaljplaneförslag har tagits fram och var ute på samråd under perioden 7 maj till 8 juni i år.

Efter genomfört samråd har plan- och bygglovsavdelningen gjort bedömningen att detaljplanearbetet bör avslutas. Att fortsätta detaljplanearbetet skulle kräva omfattande och kostsamt utredningsarbete. Dessutom skulle det bli kostsamma lösningar för anläggande av vatten och avlopp. Exploateringskostnaderna bedöms som orimliga i förhållande till den byggrätt som skapas.

Artikelbild

| Inom de rödmarkerade gränserna ligger det område där detaljplanearbetet nu avslutas.

– Det var väldigt svåra förutsättningar på den marken, så vi beslutade att vi inte kan gå vidare. Om man skulle få till något där blir exploateringskostnaderna väldigt höga, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén (S).

Beslutet togs vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.

– Vi gav förvaltningen i uppdrag att titta på övriga platser i Borghamn, bland annat nämnde man Skedet. Men där äger inte kommunen någonting, så då är det ju ägarna själva som måste komma in med en önskan att de kanske vill göra en avstyckning och sälja. Sen tittar vi på kommunens mark också, med det ska tjänstemännen jobba vidare med. Vi har några fler platser som kanske skulle kunna vara möjliga, men tjänstemännen måste som sagt titta på det först.