Centerpartiet inkom tidigare i år med en motion om att uppehållsområdet vid Järnevidsbadet skulle utökas för att skapa mera plats för badgästerna. Kommunfullmäktige beslutade i mars att lämna motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.

I dagsläget arrenderar Vadstena kommun 700 kvadratmeter mark vid badet. Arrendeavtalet förlängs med ett år i taget.

Enligt förslaget i motionen ska badplatsen utökas med ett område norrut från befintligt bad. Detta område består idag av sly och tallar och marken består huvudsakligen av sand. Vid en tänkt röjning av området skulle tallarna behållas, men sly och en del markvegetation skulle tas bort så att sanden kommer fram

Artikelbild

| Dessie Forsén (S).

Kontakt har tagits med markägaren som ställer sig positiv till utökning av arrendet under förutsättning att kommunen förstätter att sköta området och att arrendet löper över ett år i taget.

Samhällsbyggnadsnämnden hade detta ärende uppe vid senaste sammanträdet och tog där beslut.

– Vi tyckte det var en väldigt trevlig idé för vi arrenderar bara 700 kvadrat idag, så tjänstemännen fick i uppdrag att skriva fram ett avtal som innebär en större arrendeyta. Man har redan kontaktat markägaren som är positiv, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén (S).

Kommer det här att hinna bli klart till nästa badsäsong?

– Så är tanken, för man ska gå vidare nu med att skriva avtalet. Då kan kommunen röja under våren, säger hon.