Vadstena kommun har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra en serie brukarundersökningar rörande verksamheter inom Vadstena kommuns socialförvaltning. Enkätundersökningarna syftar till att mäta brukarnas upplevelse av mötet med den kommunala verksamheten och dess företrädare.

Insamling av enkätsvar pågick under veckorna 38-50 förra året. Enkäten bestod av positivt formulerade påståenden som baserats på socialnämndens och verksamheternas mål. Påståendena har poängsatts på en femgradig skala utifrån brukarens uppfattning om hur väl påståendet stämmer och 5,0 innebär att påståendet stämmer helt.

– Det var väldigt fina resultat på LSS-verksamheten, säger socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson (S).

De personer som har personliga assistenter är mest nöjda med verksamheten och ger högsta betyg på majoriteten av påståendena. Verksamheten får 4,9 poäng i snitt vid den mätning som gjorts.

Mätningen av daglig verksamhet visade ett något svagare resultat än vid förra mätningen 2015. Det som främst dragit ner resultatet är upplevelsen av den mat som serveras i daglig verksamhet. Där har poängen sjunkit från 4,1 vid förra mätningen till 3,0 vid denna mätning.

Hemsjukvården hade ungefär samma poäng vid denna mätning som vid den förra, med ett snitt på över 4,4 poäng, vilket får ses som mycket bra betyg.

– Det är kul. Det ligger väldig högt hur människor uppskattar hjälpen de får, säger Gustafsson.